ثبت‌نام و ارسال آثار

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

این بخش جهت ثبت‌نام نهایی و ارسال آثار شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. لطفا پس از تکمیل طرح خویش، از طریق فرم مقابل اطلاعات خود (در فرم رو به رو برای یک گروه شرکت کننده تنها اطلاعات سرگروه وارد شود، ولی در مستندات ارسالی مشخصات تمام اعضای گروه بارگذاری گردد) را تکمیل کرده و فایل ارسالی خود (همان طرحی که قرار است در مسابقه مورد داوری قرار گیرد) به همراه سایر مستندات اشاره شده در شیوه‌نامه مسابقه را در انتها این فرم بارگذاری کنید.

ثبت‌نام نهایی و ارسال آثار جهت داوری

تصاویر برخی از پروژه‌های اجراشده در دنیا